Channel - FOO
Faculteit Onderwijs en Opvoeding
3/7/2022 10:11:06 AM

Channel Videos

Afscheid Domeinvoorzitter Marjan Freriks
Afscheid Domeinvoorzitter Marjan Freriks
Marjan Freriks
5/7/2013 1:30:00 PM
View

Afscheidslezing lector Ed van den Berg
Afscheidscollege Ed van den Berg vooraf gegaan door het 2e Amsterdams Symposium Didactiek van de Bètavakken
Ietje Veldman
6/1/2016 2:00:00 PM
View

Basishandelingen Mediator
Uitleg van de software Mediator
Gertjan Martens
12/17/2009 12:00:00 PM
View

Blijven we scholen of gaan we leren?
Is een organisatie die onderwijs verzorgt, zelf wel een lerende organisatie? Cees Hoogendijk ('meester in ontwikkeling') bevordert - middels het bouwen aan zogenoemde huisacademies - het duurzaam organiseren van leren en ontwikkelen, en deelt zijn ervaringen bij het'meemaken'van een ROC-academie. Aan bod komen'waarom leren belangrijker is dan presteren','de leerfunctie van een organisatie als sociaal wederkerig construct','de maturiteit van de lerende organisatie'en het concept'organisatieleren'. Netto drie kwartier is uiteraard te kort, maar het feit dat er nog een borrel-nazit is maakt een hoop goed. Trefwoorden* seminar, kenniscentrum, Hoogendijk, cees
Cees Hoogendijk
1/16/2012 3:00:00 PM
View

De leeromgeving in het huidige onderwijs 2/3
Anno 2010 is er aanzienlijk meer variatie in de wijze waarop er op scholen geleerd en onderwezen wordt dan vijftig jaar eerder. Naast klassikale kennisoverdracht, hebben zelfstandig leren en samenwerkend leren hun intrede gedaan. In klaslokalen worden levensechte werksituaties nagebootst. ICT wordt ingezet ter ondersteuning van al deze vernieuwingen. Hoe hangen de veranderingen die de klas en de school als leeromgeving de afgelopen jaren hebben doorgemaakt samen met ontwikkelingen in de samenleving en met veranderende theorieën over leren? En wat betekenen ze voor de rol van de docent?
Dr. Lydia Krabbendam
11/5/2010 12:30:00 PM
View

De leeromgeving in het huidige onderwijs 3/3
in taal van het college Anno 2010 is er aanzienlijk meer variatie in de wijze waarop er op scholen geleerd en onderwezen wordt dan vijftig jaar eerder. Naast klassikale kennisoverdracht, hebben zelfstandig leren en samenwerkend leren hun intrede gedaan. In klaslokalen worden levensechte werksituaties nagebootst. ICT wordt ingezet ter ondersteuning van al deze vernieuwingen. Hoe hangen de veranderingen die de klas en de school als leeromgeving de afgelopen jaren hebben doorgemaakt samen met ontwikkelingen in de samenleving en met veranderende theorieën over leren? En wat betekenen ze voor de rol van de docent?
prof. dr. Jos Beishuizenn
12/3/2010 12:37:00 PM
View

De veranderende wereld van het vmbo - 1/2
Op dit moment vinden er in het vmbo ontwikkelingen plaats die gevolgen hebben voor het toekomstige onderwijs. Eén van die ontwikkelingen betreft het loslaten van de oude vakgerichte programma’s en het aanbieden van nieuwe vak- en sectoroverstijgende programma’s. Deze ontwikkeling, die op dit moment plaatsvindt in een honderdtal vmbo-scholen, verschilt niet alleen inhoudelijk van het oude programma, maar kent ook een andere leeromgeving en vraagt een eigen pedagogisch- didactische aanpak, inclusief nieuwe leermiddelen (o.a. als gevolg van de integratie van vakken). Deze (en andere) ontwikkelingen stellen enkele indringende vragen aan de lerarenopleiding voor met name het tweede graads gebied: vergelijkbare ontwikkelingen zien we immers ook in de eerste drie leerjaren van het havo en vwo. In dit seminar worden de belangrijkste ontwikkelingen in het vmbo kort geschetst. Hierbij wordt ook een uitstapje gemaakt naar de onderbouw van het havo en vwo. Daarna wordt vooral ingegaan op de vragen die deze ontwikkelingen oproepen voor het programma van de lerarenopleiding op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch terrein.
Klaas Pit
10/26/2009 3:00:00 PM
View

De veranderende wereld van het vmbo - 2/2 (vragen)
Op dit moment vinden er in het vmbo ontwikkelingen plaats die gevolgen hebben voor het toekomstige onderwijs. Eén van die ontwikkelingen betreft het loslaten van de oude vakgerichte programma’s en het aanbieden van nieuwe vak- en sectoroverstijgende programma’s. Deze ontwikkeling, die op dit moment plaatsvindt in een honderdtal vmbo-scholen, verschilt niet alleen inhoudelijk van het oude programma, maar kent ook een andere leeromgeving en vraagt een eigen pedagogisch- didactische aanpak, inclusief nieuwe leermiddelen (o.a. als gevolg van de integratie van vakken). Deze (en andere) ontwikkelingen stellen enkele indringende vragen aan de lerarenopleiding voor met name het tweede graads gebied: vergelijkbare ontwikkelingen zien we immers ook in de eerste drie leerjaren van het havo en vwo. In dit seminar worden de belangrijkste ontwikkelingen in het vmbo kort geschetst. Hierbij wordt ook een uitstapje gemaakt naar de onderbouw van het havo en vwo. Daarna wordt vooral ingegaan op de vragen die deze ontwikkelingen oproepen voor het programma van de lerarenopleiding op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch terrein.
Klaas Pit
10/26/2009 3:00:00 PM
View

Debat ‘Toetsen en studiesucces’ Score site
Default Presenter
10/15/2013 2:00:00 PM
View

Debat 'Meesterschap, Politiek en werkveld in dialoog'
Op maandag 1 november ging de politiek in discussie met het werkveld tijdens een debat over Meesterschap. De organisatie van het debat is in handen van de educatieve faculteiten van Hogeschool Utrecht, Hogeschool INHolland, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Windesheim. De toekomst van het onderwijs Meesterschap, partnerschap, heterogeniteit en kennisdeling zijn de essentiële elementen in het debat over de toekomst van het onderwijs. Op basis van deze 4 bouwstenen gaan de 5 educatieve faculteiten onder de noemer Bouwstenen in opleiden in discussie over de ontwikkeling van de lerarenopleiding en het onderwijs. De aftrap vindt plaats op 1 november, met de bouwsteen Meesterschap. De leraar doet er toe! Het huidige onderwijs vraagt om hoog opgeleide, excellente professionals die zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch toponderwijs kunnen verzorgen. Dit betekent een stevige intake bij het begin van de studie, hoge verwachtingen van studenten en een permanente professionalisering van leraren en opleiders. In het onderwijs kun je je als leraar ontwikkelen, en carrière maken als vakman of vakvrouw. Persoonlijke ontwikkeling en beroepsontwikkeling gaan hand in hand. Door hoge eisen aan studenten te stellen wordt het leraarschap (opnieuw) een gewaardeerd beroep. De leraar doet er toe! Studenten, docenten en management - van basisschool tot hbo - gaan hierover in debat met woordvoerders uit de Tweede Kamer onder leiding van drs. Victor Deconinck. Aan het debat zullen o.a. deelnemen: Anne-Wil Lucas (VVD) Jesse Klaver (GroenLinks) Tanja Jadnanansing (PvdA) Jasper van Dijk (SP) Boris van der Ham (D66)
Diverse sprekers:
11/1/2010 7:00:00 PM
View

Gastcollege Maurice de Hond
Gastcollege van onderzoeker Maurice de Hond
Maurice de Hond
2/8/2010 3:30:00 PM
View

Hersenonderzoek en de consequenties voor onderwijs
Nu hersenonderzoek door nieuwe beeldvormende technieken sterk toeneemt, stijgt ook de belangstelling voor ons brein. Hoe is het brein ingericht en hoe werkt het? Wat ligt bij de geboorte al vast en wat is veranderbaar? Hoe werkt het brein van adolescenten en wat betekent dat voor ons onderwijs aan studenten? Wat is leren en hoe werkt ons geheugen?
Kees Vreugdenhil
10/27/2011 2:00:00 PM
View

Hoorcolleges PMW Onderwijs 3/4
onderwijs, pedagogische visies, methodisch werken Onderwerpen die tijdens de colleges aan bod komen zijn: structuur in het onderwijs, pedagogische visies, macht en ongelijkheid, het verborgen leerplan, methodisch werken in educatieve projecten en de professionaliteit van de leraar.
Sanne Roeffel-Spil
3/15/2011 12:00:00 PM
View

Hoorcolleges PMW Onderwijs 4/4
onderwijs, pedagogische visies, methodisch werken Onderwerpen die tijdens de colleges aan bod komen zijn: structuur in het onderwijs, pedagogische visies, macht en ongelijkheid, het verborgen leerplan, methodisch werken in educatieve projecten en de professionaliteit van de leraar.
Sanne Roeffel-Spil
3/22/2011 12:00:00 PM
View

Jeugdrecht 2/7
Voor pedagogen is het van belang dat zij kennis van zaken hebben rond de rechten van jongeren bv. Tijdens echtscheidingsprocedures en dergelijke.
Wim van Dijk
3/4/2011 2:15:00 PM
View

Jeugdrecht 3/7
Voor pedagogen is het van belang dat zij kennis van zaken hebben rond de rechten van jongeren bv. Tijdens echtscheidingsprocedures en dergelijke.
Wim van Dijk
3/18/2011 2:15:00 PM
View

Jeugdrecht 4/7
Voor pedagogen is het van belang dat zij kennis van zaken hebben rond de rechten van jongeren bv. Tijdens echtscheidingsprocedures en dergelijke.
Wim van Dijk
3/29/2011 1:15:00 PM
View

Kan het verschil in leerlingenprestaties verklaard worden door het werk van de leraren?
Gaat een hoger niveau van pedagogisch didactisch handelen gepaard met meer betrokkenheid en hogere prestaties van leerlingen? En hoe ontwikkelen leraren die pedagogisch-didactische vaardigheden? Uit onderzoek onder meer dan 2000 leraren basisonderwijs in verschillende Europese landen wordt zichtbaar welke vaardigheden voor leraren gemakkelijker en moeilijker zijn en hoe landen daarin verschillen. Op dit moment wordt het onderzoek verbreed naar leraren in het voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn honderden lessen van leraren in het voortgezet onderwijs geobserveerd. Wim van de Grift vertaalt de uitkomsten naar de wijze waarop het aanleren van pedagogisch-didactische vaardigheden opgebouwd moet worden van basisvaardigheden naar vaardigheden die meer raffinement en didactische complexiteit met zich meebrengen. ?Studenten moeten toch minimaal de 3e fase van Van de Grift beheersen, voor ze kunnen afstuderen ??
Wim van de Grift
4/21/2011 2:00:00 PM
View

Keuzevak argumenteren 1/7
Het keuzevak argumenteren verheldert het verschil tussen logische argumenten en argumenten die logisch lijken. De studenten leren logische redeneringen en drogredenen herkennen. Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden oefeningen en stellingen besproken.
Wim van Dijk
2/18/2011 1:00:00 PM
View

Keuzevak argumenteren 2/7
Het keuzevak argumenteren verheldert het verschil tussen logische argumenten en argumenten die logisch lijken. De studenten leren logische redeneringen en drogredenen herkennen. Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden oefeningen en stellingen besproken.
Wim van Dijk
3/4/2011 1:00:00 PM
View

Keuzevak argumenteren 3/7
Het keuzevak argumenteren verheldert het verschil tussen logische argumenten en argumenten die logisch lijken. De studenten leren logische redeneringen en drogredenen herkennen. Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden oefeningen en stellingen besproken.
Wim van Dijk
3/11/2011 1:00:00 PM
View

Keuzevak argumenteren 4/7
Het keuzevak argumenteren verheldert het verschil tussen logische argumenten en argumenten die logisch lijken. De studenten leren logische redeneringen en drogredenen herkennen. Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden oefeningen en stellingen besproken.
Wim van Dijk
3/18/2011 1:00:00 PM
View

Keuzevak argumenteren 5/7
Het keuzevak argumenteren verheldert het verschil tussen logische argumenten en argumenten die logisch lijken. De studenten leren logische redeneringen en drogredenen herkennen. Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden oefeningen en stellingen besproken.
Wim van Dijk
3/25/2011 1:00:00 PM
View

Kijk op management in kinderopvangorganisaties - 1/4
Management in kinderopvangorganisaties
Drs Otto Nuys
11/19/2010 9:00:00 AM
View

Kijk op management in kinderopvangorganisaties - 4/4
Management in kinderopvangorganisaties
Drs Otto Nuys
12/17/2010 9:00:00 AM
View

Krachtvoer
In een stad als Amsterdam zijn grote groepen kinderen afhankelijk van goed onderwijs. Het is daarom van belang om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en scholen te ondersteunen in het verbeteren van hun kwaliteit indien daar aanleiding toe is. Dat is voor een wethouder van onderwijs een lastig dilemma. Eigenlijk heeft een wethouder van onderwijs zich niet te bemoeien met de kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd ligt actief ingrijpen voor de hand als zaken verkeerd gaan. Om die reden zijn er vanuit de gemeente Amsterdam met schoolbesturen afspraken gemaakt over de aanpak en financiële ondersteuning van zwakke scholen. Dit heeft onder andere geresulteerd in de Kwaliteitsaanpak Basisscholen Amsterdam, kortweg KBA. In deze lezing gaat wethouder Lodewijk Asscher vanuit de grootstedelijke context van Amsterdam in op zijn visie op kwaliteit van onderwijs, gemeentelijk onderwijsbeleid en de neerslag ervan op schoolniveau.
Lodewijk Asscher
6/7/2012 1:00:00 PM
View

Krachtvoer - Het parlementaire onderzoek onderwijsvernieuwingen
Commissie Dijsselbloem - Harde leerschool voor politici Oorverdovend applaus, maar hoe nu verder? 'De overheid heeft haar kerntaak, het zeker stellen van deugdelijk onderwijs, ernstig verwaarloosd'. Deze harde conclusie van de commissie Dijsselbloem Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen , leidde tot euforie, alom! Eindelijk werd hardop gezegd wat iedereen al lang wist, zo reageerde menigeen opgewekt. Het onderwijs deugt niet en dat ligt aan de politiek verantwoordelijken, zo wordt wel gedacht. Maar er valt zo veel méér te zeggen. De deelonderzoeken die ten grondslag liggen aan het eindrapport van de commissie, bieden waardevolle aanknopingspunten voor het benoemen van de kern van onderwijsvernieuwing. Wat moet ook gezegd, naast de bekende politieke conclusies waarmee de commissie zo'n groot applaus oogstte? Met een tweede lezing van het onderzoeksmateriaal brengen we vooral lessen voor deelnemers aan het politieke debat in beeld. Daar wringt de schoen immers het meest. Trefwoorden: Waals, Dijsselbloem
Jos van der Waals
4/12/2010 2:00:00 PM
View

Krachtvoer - Overpeinzingen van een lerarenopleider
Drie vragen vormen de leidraad van de presentatie, die geillustreerd wordt met praktijkvoorbeelden en die de aanwezigen uitnodigt het met spreker en met elkaar over alles wat naar voren wordt gebracht (on)eens te zijn: - Moet de belangrijkste functie van het onderwijs het ontwikkelen van het denken (denkstrategieën) van de leerlingen zijn? - Wat zijn specifieke kenmerken van natuurwetenschappelijk denken en op welke manieren kan dit denken worden gestimuleerd en ontwikkeld? - Hoe kan de lerarenopleiding zorgen dat studenten een repertoire opbouwen dat gericht is op het ontwikkelen van denken? Als lid van de kenniskring van het lectoraat vmbo voer ik een onderzoek uit dat zich richt op de visieontwikkeling van beginnende docenten natuur- en scheikunde. Het gaat om de visie op science-leren en de relatie met het pedagogisch-didactisch repertoire en de praktijk. Tijdens het onderzoek en de gedachtewisseling in de kenniskring passeren een aantal fundamentele vragen de revue. De lezing heeft als een van de doelen de aanwezigen te enthousiasmeren en de vragen voor collega-lerarenopleiders mogelijk de start te laten zijn voor een gedachtewisseling over uitgangspunten en vormgeving van het curriculum van hun eigen opleiding.. Trefwoorden bustraan kenniscentrum seminar krachtvoer
Willem Bustraan
5/23/2011 2:00:00 PM
View

Krachtvoer: Kwaliteit Nederlandse onderwijs
Verschillende omschrijvingen van kwaliteit van het Nederlands voortgezet onderwijs zowel technische als politieke kwaliteiten komen eerst aan de orde. Vervolgens worden vier databronnen behandeld, waarmee die kwaliteiten gemeten zouden kunnen worden Cito-toets; inspectiegegevens; internationale cross-sectionele vergelijkingen; nationale longitudinale data . Ten slotte worden met de internationale gegevens de kwaliteiten van het Nederlands voortgezet onderwijs aangeduid. Ondertitel: Met welke data kunnen wij de kwaliteit van het Nederlands onderwijs meten?
Jaap Dronkers
3/8/2010 3:00:00 PM
View

Last Lecture - Kleur voor de klas 1 - Leerlingen en leerlinggedrag anno 2011
In dit symposium staan de allochtone leerkrachten centraal. Uit onderzoek blijkt dat zij meer dan gemiddeld uitvallen. Bij uitval scoren de allochtone mannen het hoogst. Allochtone leerkrachten kunnen fungeren als graadmeter?: als zij binnen de school gedijen, vaart iedereen daar wel bij; diversiteit als indicator voor onderwijskwaliteit.
Jacomine de Leeuw
4/14/2011 12:15:00 PM
View

Last Lecture - Kleur voor de klas 2 - Het aandeel van managers en leidinggevenden
Het aandeel van managers en leidinggevenden in het wel-slagen van de jonge allochtone professionals in arbeidsorganisaties. In dit symposium staan de allochtone leerkrachten centraal. Uit onderzoek blijkt dat zij meer dan gemiddeld uitvallen. Bij uitval scoren de allochtone mannen het hoogst. Allochtone leerkrachten kunnen fungeren als graadmeter?: als zij binnen de school gedijen, vaart iedereen daar wel bij; diversiteit als indicator voor onderwijskwaliteit.
Melvin Tjoe Nij
4/14/2011 12:55:00 PM
View

Last Lecture - Kleur voor de klas 3 - Het Nova College in Den Haag
In dit symposium staan de allochtone leerkrachten centraal. Uit onderzoek blijkt dat zij meer dan gemiddeld uitvallen. Bij uitval scoren de allochtone mannen het hoogst. Allochtone leerkrachten kunnen fungeren als graadmeter?: als zij binnen de school gedijen, vaart iedereen daar wel bij; diversiteit als indicator voor onderwijskwaliteit.
Ajoeb Mohammed
4/14/2011 1:00:00 PM
View

Leerling en sociale omgeving
De leerling-populatie van scholen in Nederland, vooral in grote en middelgrote steden, is de laatste decennia in toenemende mate etnisch divers geworden. Wat betekent dit voor de taak van scholen? Maatschappelijke onrust over radicalisering raakt ook het grootstedelijk onderwijs. Etnische conflicten, uitingen van verbaal geweld, discriminatie en polarisatie zijn mogelijk het gevolg. Hoe kunnen professionals in het onderwijs hier handelend in optreden? In dit college onderzoeken we deze vragen.
Alle van Steenis
11/5/2010 9:30:00 AM
View

Loopbaanleren in het HBO - 1/2
Frans Meijers
11/4/2008 11:00:00 AM
View

Loopbaanleren in het HBO - 2/2
Frans Meijers
11/4/2008 11:00:00 AM
View

Masterclasses - Trend shaping education
Over onderwjis als lange termijn investering, geplaatst in internationaal perspectief.
Henno Theisens
3/31/2011 12:30:00 PM
View

Natuurwetenschap en Techniek in het basisonderwijs
Van hands-on naar minds-on Wetenschap en Techniek W&T worden met vaart de basisschool ingeduwd. Het werd tijd gezien de enorme voorsprong van andere landen op dat gebied en de rijke leeromgeving die W&T bieden. Maar wil je met zo?n vakgebied belangstelling voor bèta en techniek kweken, of veel meer? En, hoe geef je vorm aan het onderzoekend leren dat gepropageerd wordt? Hoe krijg je kinderen van het manipuleren van objecten in een onderzoekje naar het manipuleren van ideeën en begrippen? En hun leerkrachten tot het effectief begeleiden daarvan? De Openbare Les geeft een rondleiding door de keuken van de W&T-practicumdidactiek en onderzoekend leren. Ondertitel: Natuurwetenschap en Techniek in het basisonderwijs Trefwoorden: Van hands-on naar minds-on
Ed van den Berg
6/16/2010 2:00:00 PM
View

Onderwijs Onderzoek 2/4
Voorbereiding op de Onderzoekslijn van de Eerstegraads Masteropleidingen. Soort opname
Dr Wilfried Admiraal
4/14/2011 12:30:00 PM
View

Onderwijs Onderzoek 4/4
Voorbereiding op de Onderzoekslijn van de Eerstegraads Masteropleidingen. Soort opname
Dr Wilfried Admiraal
5/12/2011 12:30:00 PM
View

Onderzoek Leerlingparticipatie op VMBO - 2/2
Onderzoek: Leerlingparticipatie op vmbo scholen. Gastdocent geeft inleiding en introductie tot onderzoek, hij laat een presentatie zien van verschillende projecten binnen Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling en specifiek over het onderzoek die de studenten gaan uitvoeren. Presentator(en) Patrick Snoek en
Patrick Snoek
4/14/2009 8:10:00 AM
View

Pedagogische kwaliteit - NCKO monitor 1/2
Pedagogische en structurele kwaliteit meten. Bij module 'Kwaliteit en Beleid' van de minor kinderopvang zijn dit de twee lessen van Mirjam Gevers waarin zij de NCKO kwaliteitsmonitor uitgebreid bespreekt.
Mirjam Gevers Deynoot
9/30/2010 4:25:00 PM
View

Perspectieven op schoolontwikkeling - 1/4 Maatschappelijke context
De leraar en schoolontwikkeling in maatschappelijke context Eric Verbiest : Leren van teams Ondertitel Collegereeks van Professioneel Meesterschap Amsterdam Trefwoorden onderwijs, innovatie, onderzoekende docent
Eric Verbiest
2/12/2010 12:00:00 PM
View

Perspectieven op schoolontwikkeling - 2/4 Organisatie en Verandering
Organisatie en verandering
Jaap Boonstra
4/9/2010 9:00:00 AM
View

Presentaties Expertise Centrum Wetenschap en Techniek - 2/4
3 Opleiden in de school met W & T
Frank Sengers
3/16/2010 12:00:00 PM
View

Presentaties Expertise Centrum Wetenschap en Techniek - 3/4
Lessen trekken uit W & T onderwijs in de klas
Ed van den Berg
3/16/2010 12:00:00 PM
View

Presentaties Expertise Centrum Wetenschap en Techniek - 4/4
Wat voor effect heeft onze nascholing
Thomas van Eijck
3/16/2010 12:00:00 PM
View

School en zingeving
Welke verantwoordelijkheid heeft de school om jongeren zingevingsvragen te leren herkennen? En welke mogelijkheden zijn er om ze ter sprake te brengen?
prof dr Wiel Veugelers
12/3/2010 9:00:00 AM
View

Segregatie op Nederlandse scholen
onderzoeksjournalist en auteur van het boek “Witte zwanen, zwarte zwanen”, deed de afgelopen tien jaar veel onderzoek over segregatie op Nederlandse scholen en daarover schreef voor NRC Handelsblad en Vrij Nederland, In 2001 deed ze onderzoek voor het tv-programma Andere Tijden op een vmbo-school in de Amsterdamse Bijlmer. In haar boek, Witte zwanen, zwarte zwanen beschrijft zij de scheiding tussen witte middenklasse scholen en zwarte achterstandsscholen.
Anja Vink
1/19/2011 3:00:00 PM
View

Show and Tell 8 april 2014 Extranet
Martine
4/8/2014 2:00:00 PM
View

Show and Tell 8 april 2014 Surf academy
Peter Dekker
4/8/2014 2:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry