Channel - FOO
Faculteit Onderwijs en Opvoeding
10/20/2023 1:58:33 PM

Channel Videos

Afscheid Domeinvoorzitter Marjan Freriks
Afscheid Domeinvoorzitter Marjan Freriks
Marjan Freriks
5/7/2013 1:30:00 PM
View

Afscheidslezing lector Ed van den Berg
Afscheidscollege Ed van den Berg vooraf gegaan door het 2e Amsterdams Symposium Didactiek van de Bètavakken
Ietje Veldman
6/1/2016 2:00:00 PM
View

Afstudeerpracticum Pedagogiek 1/3
Voorbereiding eindscriptie Pedagogiek
Dr Marion E.P. de Ras
10/6/2010 2:00:00 PM
View

Afstudeerpracticum Pedagogiek 2/3
Voorbereiding eindscriptie Pedagogiek
Dr Marion E.P. de Ras
10/13/2010 2:00:00 PM
View

Afstudeerpracticum Pedagogiek 3/3
Voorbereiding eindscriptie Pedagogiek
Dr Marion E.P. de Ras
11/17/2010 2:40:00 PM
View

Basishandelingen Mediator
Uitleg van de software Mediator
Gertjan Martens
12/17/2009 12:00:00 PM
View

Colleges Onderzoeksvaardigheden - Deel 2
Theorie en achtergrond Een korte reeks colleges waarin de basis van 'het doen van (praktijk)onderzoek' centraal staat. Theoretische onderbouwing en verantwoording.
Lies Timmering
2/15/2011 6:00:00 PM
View

De veranderende wereld van het vmbo - 1/2
Op dit moment vinden er in het vmbo ontwikkelingen plaats die gevolgen hebben voor het toekomstige onderwijs. Eén van die ontwikkelingen betreft het loslaten van de oude vakgerichte programma’s en het aanbieden van nieuwe vak- en sectoroverstijgende programma’s. Deze ontwikkeling, die op dit moment plaatsvindt in een honderdtal vmbo-scholen, verschilt niet alleen inhoudelijk van het oude programma, maar kent ook een andere leeromgeving en vraagt een eigen pedagogisch- didactische aanpak, inclusief nieuwe leermiddelen (o.a. als gevolg van de integratie van vakken). Deze (en andere) ontwikkelingen stellen enkele indringende vragen aan de lerarenopleiding voor met name het tweede graads gebied: vergelijkbare ontwikkelingen zien we immers ook in de eerste drie leerjaren van het havo en vwo. In dit seminar worden de belangrijkste ontwikkelingen in het vmbo kort geschetst. Hierbij wordt ook een uitstapje gemaakt naar de onderbouw van het havo en vwo. Daarna wordt vooral ingegaan op de vragen die deze ontwikkelingen oproepen voor het programma van de lerarenopleiding op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch terrein.
Klaas Pit
10/26/2009 3:00:00 PM
View

De veranderende wereld van het vmbo - 2/2 (vragen)
Op dit moment vinden er in het vmbo ontwikkelingen plaats die gevolgen hebben voor het toekomstige onderwijs. Eén van die ontwikkelingen betreft het loslaten van de oude vakgerichte programma’s en het aanbieden van nieuwe vak- en sectoroverstijgende programma’s. Deze ontwikkeling, die op dit moment plaatsvindt in een honderdtal vmbo-scholen, verschilt niet alleen inhoudelijk van het oude programma, maar kent ook een andere leeromgeving en vraagt een eigen pedagogisch- didactische aanpak, inclusief nieuwe leermiddelen (o.a. als gevolg van de integratie van vakken). Deze (en andere) ontwikkelingen stellen enkele indringende vragen aan de lerarenopleiding voor met name het tweede graads gebied: vergelijkbare ontwikkelingen zien we immers ook in de eerste drie leerjaren van het havo en vwo. In dit seminar worden de belangrijkste ontwikkelingen in het vmbo kort geschetst. Hierbij wordt ook een uitstapje gemaakt naar de onderbouw van het havo en vwo. Daarna wordt vooral ingegaan op de vragen die deze ontwikkelingen oproepen voor het programma van de lerarenopleiding op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch terrein.
Klaas Pit
10/26/2009 3:00:00 PM
View

Debat ‘Toetsen en studiesucces’ Score site
Default Presenter
10/15/2013 2:00:00 PM
View

Fashion Hotel - Perspectieven op schoolontwikkeling 1
De leraar en schoolontwikkeling in maatschappelijke context
Marc Vermeulen
3/12/2010 12:00:00 PM
View

Gastcollege Maurice de Hond
Gastcollege van onderzoeker Maurice de Hond
Maurice de Hond
2/8/2010 3:30:00 PM
View

Hersenonderzoek en de consequenties voor onderwijs
Nu hersenonderzoek door nieuwe beeldvormende technieken sterk toeneemt, stijgt ook de belangstelling voor ons brein. Hoe is het brein ingericht en hoe werkt het? Wat ligt bij de geboorte al vast en wat is veranderbaar? Hoe werkt het brein van adolescenten en wat betekent dat voor ons onderwijs aan studenten? Wat is leren en hoe werkt ons geheugen?
Kees Vreugdenhil
10/27/2011 2:00:00 PM
View

Hoorcollege master Professioneel Meesterschap
Prof.dr. Monique Volman De pedagogische opdracht van het onderwijs. De afgelopen decennia is de maatschappij en ook het onderwijs - steeds meer gericht geweest op de ontplooiing van het individu. Sociale cohesie is minder vanzelfsprekend geworden. Hoe kunnen kinderen - juist vanuit hun persoonlijke ontwikkeling - voorbereid worden op een positie in de samenleving? Welke alternatieve doelen zijn er te formuleren voor het onderwijs? Wat zijn de consequenties daarvan voor de inrichting van het onderwijs?
Prof Dr. Monique Volman
11/2/2012 9:00:00 AM
View

Hoorcolleges PMW Onderwijs 1/4
onderwijs, pedagogische visies, methodisch werken Onderwerpen die tijdens de colleges aan bod komen zijn: structuur in het onderwijs, pedagogische visies, macht en ongelijkheid, het verborgen leerplan, methodisch werken in educatieve projecten en de professionaliteit van de leraar.
Sanne Roeffel-Spil
3/1/2011 12:00:00 PM
View

Hoorcolleges PMW Onderwijs 4/4
onderwijs, pedagogische visies, methodisch werken Onderwerpen die tijdens de colleges aan bod komen zijn: structuur in het onderwijs, pedagogische visies, macht en ongelijkheid, het verborgen leerplan, methodisch werken in educatieve projecten en de professionaliteit van de leraar.
Sanne Roeffel-Spil
3/22/2011 12:00:00 PM
View

ISCAR symposium Keynotes
Practical implications from CHAT In drie keynotes bespreken we (in het Engels) de praktijk van de cultuurhistorische activiteitstheorie (CHAT). Alles in het kader van het Duits-Nederandse ISCAR symposium.
Bea Pompert
2/21/2013 1:00:00 PM
View

Jeugdrecht 5/7
Voor pedagogen is het van belang dat zij kennis van zaken hebben rond de rechten van jongeren bv. Tijdens echtscheidingsprocedures en dergelijke.
Wim van Dijk
5/20/2011 1:15:00 PM
View

Kan het verschil in leerlingenprestaties verklaard worden door het werk van de leraren?
Gaat een hoger niveau van pedagogisch didactisch handelen gepaard met meer betrokkenheid en hogere prestaties van leerlingen? En hoe ontwikkelen leraren die pedagogisch-didactische vaardigheden? Uit onderzoek onder meer dan 2000 leraren basisonderwijs in verschillende Europese landen wordt zichtbaar welke vaardigheden voor leraren gemakkelijker en moeilijker zijn en hoe landen daarin verschillen. Op dit moment wordt het onderzoek verbreed naar leraren in het voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn honderden lessen van leraren in het voortgezet onderwijs geobserveerd. Wim van de Grift vertaalt de uitkomsten naar de wijze waarop het aanleren van pedagogisch-didactische vaardigheden opgebouwd moet worden van basisvaardigheden naar vaardigheden die meer raffinement en didactische complexiteit met zich meebrengen. ?Studenten moeten toch minimaal de 3e fase van Van de Grift beheersen, voor ze kunnen afstuderen ??
Wim van de Grift
4/21/2011 2:00:00 PM
View

Keuzevak argumenteren 4/7
Het keuzevak argumenteren verheldert het verschil tussen logische argumenten en argumenten die logisch lijken. De studenten leren logische redeneringen en drogredenen herkennen. Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden oefeningen en stellingen besproken.
Wim van Dijk
3/18/2011 1:00:00 PM
View

Keuzevak argumenteren 5/7
Het keuzevak argumenteren verheldert het verschil tussen logische argumenten en argumenten die logisch lijken. De studenten leren logische redeneringen en drogredenen herkennen. Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden oefeningen en stellingen besproken.
Wim van Dijk
3/25/2011 1:00:00 PM
View

Kijk op management in kinderopvangorganisaties - 1/4
Management in kinderopvangorganisaties
Drs Otto Nuys
11/19/2010 9:00:00 AM
View

Kijk op management in kinderopvangorganisaties - 2/4
Management in kinderopvangorganisaties
Drs Otto Nuys
11/26/2010 9:00:00 AM
View

Kijk op management in kinderopvangorganisaties - 3/4
Management in kinderopvangorganisaties
Drs Otto Nuys
12/3/2010 9:00:00 AM
View

Kijk op management in kinderopvangorganisaties - 4/4
Management in kinderopvangorganisaties
Drs Otto Nuys
12/17/2010 9:00:00 AM
View

Krachtvoer - Het parlementaire onderzoek onderwijsvernieuwingen
Commissie Dijsselbloem - Harde leerschool voor politici Oorverdovend applaus, maar hoe nu verder? 'De overheid heeft haar kerntaak, het zeker stellen van deugdelijk onderwijs, ernstig verwaarloosd'. Deze harde conclusie van de commissie Dijsselbloem Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen , leidde tot euforie, alom! Eindelijk werd hardop gezegd wat iedereen al lang wist, zo reageerde menigeen opgewekt. Het onderwijs deugt niet en dat ligt aan de politiek verantwoordelijken, zo wordt wel gedacht. Maar er valt zo veel méér te zeggen. De deelonderzoeken die ten grondslag liggen aan het eindrapport van de commissie, bieden waardevolle aanknopingspunten voor het benoemen van de kern van onderwijsvernieuwing. Wat moet ook gezegd, naast de bekende politieke conclusies waarmee de commissie zo'n groot applaus oogstte? Met een tweede lezing van het onderzoeksmateriaal brengen we vooral lessen voor deelnemers aan het politieke debat in beeld. Daar wringt de schoen immers het meest. Trefwoorden: Waals, Dijsselbloem
Jos van der Waals
4/12/2010 2:00:00 PM
View

Krachtvoer: Kwaliteit Nederlandse onderwijs
Verschillende omschrijvingen van kwaliteit van het Nederlands voortgezet onderwijs zowel technische als politieke kwaliteiten komen eerst aan de orde. Vervolgens worden vier databronnen behandeld, waarmee die kwaliteiten gemeten zouden kunnen worden Cito-toets; inspectiegegevens; internationale cross-sectionele vergelijkingen; nationale longitudinale data . Ten slotte worden met de internationale gegevens de kwaliteiten van het Nederlands voortgezet onderwijs aangeduid. Ondertitel: Met welke data kunnen wij de kwaliteit van het Nederlands onderwijs meten?
Jaap Dronkers
3/8/2010 3:00:00 PM
View

Lectorale rede Arie Wilschut
Arie Wilschut
4/23/2013 10:00:00 AM
View

Leertheorieën en perspectieven op onderwijs
Domein Onderwijs en Opvoeding: NIME opleiding Educatief Meesterschap Amsterdam Titel van het college: Leertheorieën en perspectieven op onderwijs Ondertitel: Hoe leertheorieën het perspectief op belangrijke onderwijskundige vragen beïnvloeden. Trefwoorden Behaviorisme, cognitieve psychologie, constructivisme, sociaal-culturele theorie. Inhoud van het college: Met vier verschillende perspectieven worden belangrijke onderwijskundige vraagstukken geanalyseerd: • het nieuwe leren • motivatieproblematiek • rangordening van scholen en leerlingprestaties • scaffolding
Prof Dr. Monique Volman
12/4/2009 12:15:00 PM
View

Loopbaanleren in het HBO - 2/2
Frans Meijers
11/4/2008 11:00:00 AM
View

Masterclasses - Trend shaping education
Over onderwjis als lange termijn investering, geplaatst in internationaal perspectief.
Henno Theisens
3/31/2011 12:30:00 PM
View

Natuurwetenschap en Techniek in het basisonderwijs
Van hands-on naar minds-on Wetenschap en Techniek W&T worden met vaart de basisschool ingeduwd. Het werd tijd gezien de enorme voorsprong van andere landen op dat gebied en de rijke leeromgeving die W&T bieden. Maar wil je met zo?n vakgebied belangstelling voor bèta en techniek kweken, of veel meer? En, hoe geef je vorm aan het onderzoekend leren dat gepropageerd wordt? Hoe krijg je kinderen van het manipuleren van objecten in een onderzoekje naar het manipuleren van ideeën en begrippen? En hun leerkrachten tot het effectief begeleiden daarvan? De Openbare Les geeft een rondleiding door de keuken van de W&T-practicumdidactiek en onderzoekend leren. Ondertitel: Natuurwetenschap en Techniek in het basisonderwijs Trefwoorden: Van hands-on naar minds-on
Ed van den Berg
6/16/2010 2:00:00 PM
View

Onderwijs Onderzoek 2/4
Voorbereiding op de Onderzoekslijn van de Eerstegraads Masteropleidingen. Soort opname
Dr Wilfried Admiraal
4/14/2011 12:30:00 PM
View

Onderwijs Onderzoek 4/4
Voorbereiding op de Onderzoekslijn van de Eerstegraads Masteropleidingen. Soort opname
Dr Wilfried Admiraal
5/12/2011 12:30:00 PM
View

Onderwijspsychologie&sociologie
Wietske Miedema
4/14/2011 4:15:00 PM
View

Onderzoek Leerlingparticipatie op VMBO - 1/2
Onderzoek: Leerlingparticipatie op vmbo scholen Gastdocent geeft inleiding en introductie tot onderzoek, zij laat een presentatie zien van verschillende projecten binnen Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling en specifiek over het onderzoek die de studenten gaan uitvoeren. Presentator(en) Hester van der Putten
Hester van der Putten
4/14/2009 9:30:00 AM
View

Onderzoek Leerlingparticipatie op VMBO - 2/2
Onderzoek: Leerlingparticipatie op vmbo scholen. Gastdocent geeft inleiding en introductie tot onderzoek, hij laat een presentatie zien van verschillende projecten binnen Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling en specifiek over het onderzoek die de studenten gaan uitvoeren. Presentator(en) Patrick Snoek en
Patrick Snoek
4/14/2009 8:10:00 AM
View

Pedagogische kwaliteit - NCKO monitor 1/2
Pedagogische en structurele kwaliteit meten. Bij module 'Kwaliteit en Beleid' van de minor kinderopvang zijn dit de twee lessen van Mirjam Gevers waarin zij de NCKO kwaliteitsmonitor uitgebreid bespreekt.
Mirjam Gevers Deynoot
9/30/2010 4:25:00 PM
View

Perspectieven op schoolontwikkeling - 1/4 Maatschappelijke context
De leraar en schoolontwikkeling in maatschappelijke context Eric Verbiest : Leren van teams Ondertitel Collegereeks van Professioneel Meesterschap Amsterdam Trefwoorden onderwijs, innovatie, onderzoekende docent
Eric Verbiest
2/12/2010 12:00:00 PM
View

Perspectieven op schoolontwikkeling - 2/4 Organisatie en Verandering
Organisatie en verandering
Jaap Boonstra
4/9/2010 9:00:00 AM
View

Perspectieven op schoolontwikkeling - 3/4 Ontwerponderzoek
Ontwerponderzoek
Prof Gert Rijlaarsdam
4/9/2010 11:00:00 AM
View

Perspectieven op schoolontwikkeling - 4/4 Leren van leraren
Leren van leraren in het kader van innovaties Ondertittel: Collegereeks van Professioneel Meesterschap Amsterdam Trefwoorden: Onderwijs, innovatie, onderzoekende docent
Wim Wardekker
6/4/2010 9:00:00 AM
View

Presentaties Expertise Centrum Wetenschap en Techniek - 2/4
3 Opleiden in de school met W & T
Frank Sengers
3/16/2010 12:00:00 PM
View

Presentaties Expertise Centrum Wetenschap en Techniek - 3/4
Lessen trekken uit W & T onderwijs in de klas
Ed van den Berg
3/16/2010 12:00:00 PM
View

Presentaties Expertise Centrum Wetenschap en Techniek - 4/4
Wat voor effect heeft onze nascholing
Thomas van Eijck
3/16/2010 12:00:00 PM
View

Professionaliteit van leraren en pedagogen
In de discussies over de kwaliteit van leraren gaat het vaak om minimumniveau. Daarbij staan meestal vakkennis en pedagogisch didactische vaardigheden centraal. Hoe zit het echter met meer algemene professionele kwaliteiten van leraren? Mogen/moeten we leraren als professionals beschouwen? En zo ja, wat betekent dat dan voor de kwaliteit van leraren en het curriculum van de lerarenopleidingen?
Marco Snoek
3/21/2011 3:00:00 PM
View

Show and Tell 8 april 2014 - Screencast
Show and Tell 8 april 2014
Hein Dirks
4/8/2014 2:00:00 PM
View

Show and Tell 8 april 2014 Extranet
Martine
4/8/2014 2:00:00 PM
View

Show and Tell 8 april 2014 Surf academy
Peter Dekker
4/8/2014 2:00:00 PM
View

Sociogram
In dit college vertelt de docent waarom en hoe hij via een sociogram zijn klas beter wil leren kennen. De aanleiding was het pesten van een leerling in zijn mentorklas. Het maken van een sociogram is een vorm van praktijkonderzoek waarmee een docent zijn handelingsmogelijkheden kan vergroten. De onderzoeksresultaten worden door de docent benoemd en aangevuld met eigen observaties. Praktijkonderzoek is vooral zinvol als de docent vanuit een open houding de resultaten weet te vertalen naar het zowel het veranderen van zijn eigen gedrag als dat van leerlingen. Vanuit zijn pedagogische verantwoordelijkheid kiest de docent voor bepaalde interventies. Het nut en het gebruik van het sociogram wordt besproken. Tijdens de opleiding verdient het aanbeveling om samen met de werkbegeleider in een klas een sociografisch onderzoek tuit te voeren. Je leert dan je eigen hypotheses over de relaties in een klas te toetsen.
Mediasite Presenter
10/21/2010 7:27:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry