Channel - FMR
Faculteit Maatschappij en Recht
10/16/2019 1:58:16 PM

Channel Videos

AKMI Brandende Kwesties 1: Groeiende Segregatie in de Stad
Dit college is het eerste uit de reeks ‘Brandende Kwesties’ voor maatschappelijke professionals’ die het AKMI dit studiejaar organiseert. Iedere maand geeft een lector via een interactief college invulling aan een actueel maatschappelijk vraagstuk. Dr. Martin Stam, voormalig lector Outreachend Werken en Innoveren, bijt het spits af. Deze colleges zijn met name interessant voor excellente studenten, docenten, professionals uit het werkveld en alumni. Een groeiende tweedeling in de samenleving veroorzaakt een kloof op het gebied van onder meer scholing, arbeid en welvaart. Hoe voorkomen we dat mensen niet meer mee kunnen doen? In dit interactieve college zoomen we in vanuit onderzoek, onderwijs en praktijk op de economische en maatschappelijke gevolgen van segregatie en zoeken we naar oplossingen.
Martin Stam
9/13/2016 3:50:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 1: Teaser
Fragment uit lezing 'Groeiende Segregratie in de Stad'
Default Presenter
10/3/2016 3:18:03 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 10: Voor elkaar zorgen... Wat is daar nu erg aan?
Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA organiseert maandelijks een interactief college over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Dit keer door Rick Kwekkeboom, lector Community Care. Voor elkaar zorgen... Wat is daar nu erg aan? - mythen en feiten rond de 'participatiesamenleving' In de plannen van de overheid en het aanbod van zorginstellingen wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van informele zorg: hulp van mantelzorgers, vrijwilligers of buurtgenoten. Dit leidt tot de maatschappelijke discussie over het verdringen van professionele zorg, verschraling van het zorgaanbod en een niet te verantwoorden beroep op burgers. Rick Kwekkeboom, Lector Community Care laat in haar inleiding aan de hand van cijfers en verhalen van mantelzorgers en vrijwilligers zien dat zorgen voor een ander niet alleen voor velen vanzelfsprekend is, maar ook vaak door zowel zorggevers als ontvangers de zorg als een rijkdom wordt ervaren. Negatieve toonzetting over de ‘participatiemaatschappij’ doet geen recht aan de zorgzaamheid van de samenleving én gaat voorbij aan de taak van professionals beter met de informele zorgverleners samen te werken.
Rick Kwekkeboom
6/6/2017 3:50:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 2: De brandende kwestie van taboes in de schuldhulpverlening
Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA organiseert maandelijks een interactief college over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Tijdens deze tweede editie van de reeks ‘Brandende Kwesties’ zal dr. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie, ingaan op trends en taboes in de schuldhulpverlening.Het kenniscentrum AKMI maakt deel uit van de faculteit Maatschappij en Recht en voert praktijkgericht onderzoek uit dat bijdraagt aan verbetering en innovatie van de beroepspraktijk. De onderzoeken worden uitgevoerd binnen de negen lectoraten van de faculteit, elk met een eigen specialisme. Taboes in de schuldhulpverlening Het ondersteunen van mensen met grote schulden staat in het centrum van de belangstelling en publieke discussie. Instanties zoals de ombudsman, de WRR en de Transformatiecommissie buigen zich erover. Tot voor kort stond deze wereld stijf van de morele regels en voorschriften. Geleidelijk zien we dat er zaken verschuiven. Er zijn radicale voorstellen zoals een jubeldag en een basisinkomen. Tegelijkertijd zien we dat sommige taboes nog recht overeind blijven: zelfredzaamheid van burgers staat voorop, wie schulden heeft gemaakt zal op z'n minst deels op de blaren moeten zitten en de gemeente is de sleutel naar de oplossing. Roeland van Geuns zal op deze kwesties in gaan en enkele suggesties doen voor mogelijke oplossingswegen.
Roeland van Geuns
10/11/2016 3:50:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 2: Teaser
Fragment uit lezing 'De Brandende Kwestie van Taboes in de Schuldhulpverlening'
Roeland van Geuns
10/20/2016 3:50:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 3: Teaser
het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA organiseert maandelijks een interactief college over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Tijdens deze derde editie van de reeks ‘Brandende Kwesties’ zal Maayke Jansen dieper ingaan op vleesconsumptie en duurzaamheid. Vleesconsumptie en duurzaamheid Het produceren van vlees heeft een grote negatieve impact op ons milieu. Aangezien wij elke dag opnieuw kiezen of wij wel of geen vlees gaan eten, zouden we gemakkelijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. Aan die keuze kleven echter allerlei haken en ogen. Het lectoraat Psychologie voor een duurzame stad (in oprichting) ging op onderzoek uit, samen met Urgenda en de inzet van toegewijde studenten, en ontdekte allerlei complexen motieven die aan deze keuze ten grondslag liggen.
Maayke Jansen
11/1/2016 4:50:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 3: Waarom ik (geen) vlees eet
het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA organiseert maandelijks een interactief college over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Tijdens deze derde editie van de reeks ‘Brandende Kwesties’ zal Maayke Jansen dieper ingaan op vleesconsumptie en duurzaamheid. Vleesconsumptie en duurzaamheid Het produceren van vlees heeft een grote negatieve impact op ons milieu. Aangezien wij elke dag opnieuw kiezen of wij wel of geen vlees gaan eten, zouden we gemakkelijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld. Aan die keuze kleven echter allerlei haken en ogen. Het lectoraat Psychologie voor een duurzame stad (in oprichting) ging op onderzoek uit, samen met Urgenda en de inzet van toegewijde studenten, en ontdekte allerlei complexen motieven die aan deze keuze ten grondslag liggen.
Maayke Jansen
11/1/2016 4:50:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 4: De positie van jongeren in de stad
Iedere maand geeft een lector via een interactief college invulling aan een actueel maatschappelijk vraagstuk. Tijdens het vierde college uit de collegereeks ‘Brandende kwesties’ zal lector Youth Spot, Judith Metz, ingaan op de verslechterde positie van jongeren in de stad. Deze colleges zijn met name interessant voor (excellentie) studenten, docenten, professionals uit het werkveld en alumni. Afgehaakt of aangehaakt? Jongeren hebben de toekomst! Althans, zo hoort het te zijn. Toch staat de positie en daarmee de toekomstige kansen van jongeren, met name in de stad, onder druk. Wij verwachten steeds meer van jongeren en oefenen daarmee oneigenlijke druk uit. Tegelijkertijd zijn er minder mogelijkheden voor jongeren. En er is weinig aandacht voor wat het betekent om jong te zijn? Het is in elk geval duidelijk dat steeds meer jongeren afhaken en vluchten. Dit is goed terug te zien in de toegenomen radicalisering, het belang van straatculturen, de rol van muziek en religie en het overall afzetten tegen de mainstream. Traditionele media bereiken jongeren niet meer, geïllustreerd door de recente ophef rondom de treitervloggers uit Zaandam. Wat moeten we doen om dit tij te keren? Judith Metz verkent met deze vraag en houdt een pleidooi voor de positie van de jongeren. Voor deze brandende kwestie gaan we in gesprek met onderwijs, praktijk, overheid en uiteraard met jou.
Judith Metz
12/6/2016 4:50:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 5: Rumoer in de politiek tussen 1998 en 2012
Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA organiseert maandelijks een interactief college over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Tijdens het vijfde college uit de collegereeks ‘Brandende kwesties’ zal hoogleraar Politicologie en decaan Maatschappij en Recht, Jean Tillie, een overview geven van hoe de Nederlandse politiek en de kiezer zich in de periode 1998 - 2012 ontwikkeld heeft. De rumoerige Nederlandse politiek tussen 1998 en 2012 Het behoeft geen betoog dat de periode 1998-2012 in de Nederlandse politiek op zijn minst 'dynamisch' te noemen is. De opkomst en neergang van de LPF en TON; de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh; de opkomst van de PVV; de groei van de SP; de gevolgen van 9/11; de financiële crisis en het referendum over Europa zijn maar enkele van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in deze periode. Ook wordt vaak gesproken over de toegenomen wispelturigheid van de Nederlandse kiezer en over de mate van vertrouwen en interesse in de parlementaire politiek. Op 10 januari 2017 neemt hoogleraar Politicologie en tevens decaan Maatschappij en Recht, Jean Tillie, ons mee terug naar deze rumoerige periode. Dit doet hij aan de hand van zijn nieuwe boek: Rumoer. Hierin worden drie thema's uitgelicht die in deze periode van belang zijn geweest: Europa en Europese integratie; het immigratie- en integratiedebat; de financiële crisis, de verzorgingsstaat en hun relatie tot (inter)nationale solidariteit. Daarnaast is er aandacht voor het Nederlandse electoraat, in het bijzonder voor de 'zwevende' kiezer (kiezers lijken steeds minder honkvast te zijn) en voor de mate van vertrouwen en interesse in de Nederlandse politiek en het democratische systeem. Wat leren we van deze periode? En wat voorspelt dit met het oog op de landelijke verkiezingen van 2017? Deze brandende kwestie lezing is de ideale opmars naar de verkiezingen volgend jaar en tevens perfecte start om het nieuwe jaar mee te beginnen.
Jean Tillie
1/10/2017 4:00:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 5: Teaser
Jean Tillie
1/10/2017 4:00:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 6: Positiviteit, kunst en sociaal werk
Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA organiseert maandelijks een interactief college over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Dit keer door Eltje Bos, lector Culturele en Sociale Dynamiek. Sociaal werk en kunst; een beetje positiever mag het wel in deze tijd! We leven in tijden van decentralisaties, van participatie en zelforganisatie. We willen dat mensen meedoen, dat ze zelf regie voeren over zich zelf en invloed hebben op en bijdragen aan hun omgeving. Dit betekent ook een andere rol voor professionals; het is niet langer meer ‘zorgen voor’ maar veel meer ‘zorgen dat’. De burger moet het zelf doen en zich empowered voelen om dat te doen. Dat kan alleen als mensen zich goed voelen. Als ze positieve emoties beleven en een gevoel van zelfvertrouwen hebben om de regie daadwerkelijk te nemen. Uit onderzoek blijft dat activiteiten op het gebied van kunst en cultuur hiervoor bij uitstek geschikt zijn om dit proces te ondersteunen. Recente inzichten vanuit de positieve psychologie illustreren hoe dit proces werkt. Tijdens het zesde college uit de Brandende Kwesties reeks, zal lector Culturele Sociale Dynamiek Eltje Bos het publiek meenemen in hoe deze processen werken. Want, zoals ze zelf graag zegt: “Het mag best een beetje positiever in deze tijd!”. Kom luisteren en krijg meer inzicht in processen rondom participatie, het sociaal werk, kunst en de positieve psychologie.
Eltje Bos
2/7/2017 4:50:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 7: Seks vergt lef
Iedere maand geeft een expert via een interactief college invulling aan een actueel maatschappelijk vraagstuk. Tijdens het zevende college uit de collegereeks ‘Brandende kwesties’ houdt lector Leonieke Boendermaker van het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd, een pleidooi voor aandacht voor de seksuele ontwikkeling van jeugdigen in tehuizen en pleeggezinnen. Ondanks aandacht voor onveiligheid, vinden veel professionals het thema seks lastig om te bespreken. Dat wel doen vergt lef. Seks is nog altijd een lastig onderwerp. Het is makkelijker dan vroeger om informatie te vinden over het onderwerp dankzij internet en de opkomst van de smartphone. Dit leidt echter ook tot nieuwe fenomenen zoals Tinder en ‘sexting’. Recent nog werd een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat 1 op de 5 jongeren weleens seksueel getinte foto’s van zichzelf maakt en die naar een ander stuurt, wat hen kwetsbaar maakt. Tegelijkertijd wordt er steeds meer bekend over allerlei vormen van misbruik. Eerst werd er veel bekend over misbruik in de kerk (commissie Deetman), toen kwam er onderzoek naar het voorkomen van misbruik in tehuizen en pleeggezinnen (commissie Samson) en recent is er aandacht voor seksueel misbruik in de sport. Uit het onderzoek van de commissie Samson bleek dat professionals het onderwerp seksualiteit het liefst vermijden en maar een klein deel van grensoverschrijdend gedrag onderkennen. Het wordt tijd om op een gewone manier aandacht te besteden aan de seksuele ontwikkeling van jeugdigen. Juist ook bij jeugdigen die speciale zorg nodig hebben. Dus hoe je dat als professional? Hoe kan je op een goede manier het onderwerp seks aansnijden bij jongeren in tehuizen en pleeggezinnen? Wat is normaal en wat grensoverschrijdend? Welke vaardigheden vraagt dit, naast een goede dosis lef? Tijdens het zevende college uit de Brandende Kwesties reeks, zal lector Leonieke Boendermaker van het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd, bespreken hoe wat (toekomstige) professionals nodig hebben dit te kunnen doen.
Dr. Leonieke Boendermaker
3/7/2017 4:50:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 8: Criminele ondermijning en corruptie
Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA organiseert maandelijks een interactief college over een actueel maatschappelijk vraagstuk. Dit keer door Alex Straathof, Lector Management van Cultuurverandering. We gaan in op culturele factoren die organisaties kwetsbaar maken voor schendingen door medewerkers en inmenging door criminele organisaties. Als voorbeeld behandelen we de zaak Gerrit G. (werkzaam bij de afdeling Pre-Arrival van de Douane Haven Rotterdam). Zijn afdeling bepaalt welke containers gescand worden (bijvoorbeeld om drugstransporten op te sporen). Binnen de afdeling is een informele cultuur ontstaan. Er werd weggekeken. Er was beleid, maar dit werd niet nagevolgd. Daardoor kregen criminele netwerken toegang tot bedrijfsprocessen. De overheid is verantwoordelijk voor handhaving, maar criminelen ondermijnen die kerntaak. De zaak Gerrit G. staat niet op zichzelf. Iedere werknemer die omgaat met essentiële informatie kan te maken krijgen met ondermijning. Het lectoraat Management van Cultuurverandering (MvC) heeft zich ten doel gesteld het bewustzijn over dit risico te vergroten. Daarin is nog een wereld te winnen. Deze aflevering van Brandende Kwesties draagt bij aan dat doel. Het programma bestaat uit een introductie van lector Alex Straathof, een bijdrage van Erik Essen (een onderzoeker lectoraat MvC) en een bijdrage van Pim van der Pol (integriteitscoördinator Provincie Noord-Holland). Daarna zal er een paneldiscussie met de zaal ontstaan. Naast studenten en docenten worden ook verschillende professionals die zich bezighouden met ondermijning en corruptie uitgenodigd.
Alex Straathof
4/11/2017 4:00:00 PM
View

AKMI Brandende Kwesties 9: Symboolpolitiek met hoge boetes
In zijn lezing zal lector Legal Management Arnt Mein signaleren dat de wetgever zowel in het bestuursrecht als het strafrecht de hoogte van boetes steeds verder opschroeft. Hoge boetes moeten potentiële overtreders afschrikken, is de gangbare rechtvaardiging. De handhavingspraktijk leert echter dat deze boodschap lang niet altijd zo overkomt. Zijn hoge boetes dan een vorm van symboolpolitiek?
Arnt Mein
5/9/2017 3:50:00 PM
View

Ambitie Loont - deel 1 van 2
Default Presenter
11/10/2016 8:30:00 AM
View

Ambitie loont - deel 2 van 2
Default Presenter
11/10/2016 2:00:00 PM
View

DMR - Kunst in het hart van de samenleving: Openbare Les Lector
Het lectoraat verbindt drie actuele ontwikkelingen: de ‘culturalisering’ van het burgerschap- en integratiedebat, de ‘sociologisering’ van de cultuursector en de toenemende intersectorale samenwerking tussen de cultuur-, stedelijke vernieuwing- en welzijnssector. Centrale thema’s in deze ontwikkelingen zijn burgerschap, diversiteit en cohesie en het vormgeven van ‘zachte’ burgerschaps - competenties, zoals erkenning van verschil, respect en reflexiviteit. Het vermoedenis dat door kunst in het hart van de samenleving te plaatsen, bijvoorbeeld via culturele interventies, deze competenties worden versterkt. De vraag is hoe. Het lectoraat organiseert haar onderzoek daarom rond de vraag hoe culturele interventies een positieve impuls kunnen geven aan maatschappelijke vraagstukken en ‘zachte’ burgerschapscompetenties.
S.J. Trienekens
1/28/2009 3:00:00 PM
View

DMR - Studievaardigheden les 1
Domein: DMR Titel van het college: Studievaardigheden les 1 Ondertitel Studieplanning en leerdoelen Trefwoorden Studieplanning, leerdoelen Inhoud van het college: Studieplanning, leerdoelen opstellen Presentator: Jantine Zeeman
Anne Koster
11/12/2009 5:00:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES 4/7
Hans Martin Neven
5/12/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES 5/7 Deel 2
Thomas Kos
5/12/2011 6:30:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES 5/7 Deel I
Thomas Kos
5/12/2011 6:00:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES 6/7 Deel 1
Victoria van den Doel
5/19/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES 6/7 Deel 2
Thomas Kos
5/19/2011 6:30:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 1: tijdvak 1 en 2
Marten Douma
4/14/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 2: tijdvak 3 en 4
Marten Douma
4/21/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 3: tijdvak 5 en 6
Marten Douma
4/28/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 4: tijdvak 7
Marten Douma
5/26/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 5: tijdvak 8
Marten Douma
5/26/2011 6:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 6: Tijdvak 9a [breekt halverwege af door technische storing]
Marten Douma
6/9/2011 4:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 7: Tijdvak 9b
Marten Douma
6/9/2011 5:15:00 PM
View

DMR 21 + COLLEGES Geschiedenis 8: Tijdvak 10
Marten Douma
6/9/2011 6:15:00 PM
View

DMR Intro kwalitatieve data analyse
Mike de Kreek
12/13/2007 10:00:00 AM
View

DMR/AKMI Werkvelddebat: Handelingsvrijheid voor professionals
Default Presenter
4/29/2015 1:00:00 PM
View

DMR/AR Orientatiecollege sociologie
Fenneke Wekker
3/12/2014 6:00:00 PM
View

DMR/BSK
Bijeenkomst met vrijwilligersacademi Vrijwilligersacademi Urban management
Gelske Martens
12/12/2013 6:00:00 PM
View

DMR/CMV Collegecafe Sociale harmonie 26-03-2015
Illias El Hadioui
3/26/2015 4:00:00 PM
View

DMR/CMV SKC - werkveldorganisatie BijlmerParktheater
Default Presenter
3/6/2014 1:00:00 PM
View

DMR/CMV SKC - werkveldorganisatie Nowhere
Default Presenter
3/6/2014 1:00:00 PM
View

DMR/CMV SKC werkveldorganisatie B-Challenged
Default Presenter
3/6/2014 1:00:00 PM
View

DMR/SPH Inleiding SPH
Trefwoorden* SPH SKC
Odette Spee
4/12/2014 8:00:00 PM
View

DMR/SPH Pedagogiek - Deel 1
Instituut ISCB - Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen Titel van het college Pedagogiek Trefwoorden:Pedagogiek, opvoeding, opvoedingsmilieu, problemen in de opvoeding
Hans Malschaert
9/3/2008 9:24:00 AM
View

DMR/SPH Pedagogiek - Deel 2
Instituut ISCB - Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen Titel van het college Pedagogiek Trefwoorden: Pedagogiek, opvoeding, opvoedingsmilieu, problemen in de opvoeding
Hans Malschaert
9/17/2008 9:23:00 AM
View

DMR/SPH Pedagogiek - Deel 3
Instituut ISCB - Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen Titel van het college Pedagogiek Trefwoorden:Pedagogiek, opvoeding, opvoedingsmilieu, problemen in de opvoeding
Hans Malschaert
10/8/2008 9:27:00 AM
View

DMR/SPH Pedagogiek - Deel 4
Instituut ISCB - Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen Titel van het college Pedagogiek Trefwoorden:Pedagogiek, opvoeding, opvoedingsmilieu, problemen in de opvoeding
Hans Malschaert
10/29/2008 9:00:00 AM
View

DMR/SPH Pedagogiek - Deel 5
Instituut ISCB - Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen Titel van het college Pedagogiek Trefwoorden:Pedagogiek, opvoeding, opvoedingsmilieu, problemen in de opvoeding
Hans Malschaert
11/14/2008 9:00:00 AM
View

DMR/TP Grootstedelijke Thematieken bij TP
Grootstedelijke thematieken voor toegepaste psychologie Trefwoorden: Grootstedelijk, psychologie
Fred van ‘t Ent
10/13/2011 11:30:00 AM
View

DMR/TP Introductie Toegepaste Psychologie
Introductie TP
Anne Koster
1/19/2013 9:15:00 PM
View

FMR/SPH Stage jaar 3 Voltijd
Dit flitscollege geeft inzicht in het stageproces van de opleiding SPH van de faculteit Maatschappij & Recht.
Margreet Vlaanderen
9/6/2016 9:00:00 AM
View

FMR/TP Presentaties Docentonderzoekers 2 Sumit Mehra
Sumit Mehra
6/2/2017 6:30:00 AM
View

Informele en formele zorg
Inleiding en en interactieve bijeenkomst waarin verschillende vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (jeugdzorg, welzijn en ouderenzorg), de vrijwilligers die het betreft en de gemeente Amsterdam met elkaar in gesprek gaan en suggesties doen ter verbetering van de afstemming van formele, informele zorg en de rol van de (locale/gemeentelijke) overheid.
Rick Kwekkeboom
9/12/2013 5:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry